Magyar pedagógusképzés a Zoboralján

Magyar pedagógusképzés a Zoboralján

Magyar pedagógusképzés a Zoboralján

László Béla

Zoboralja központjában Nyitrán van a szlovákiai magyarság magyar nyelvű pedagógusképzője. A Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetemen, a Magyar Szekció keretén belül alsó tagozatos tanítókat, valamint felső tagozatos és középiskolai tanárokat képeznek teljesen vagy csak részben magyar nyelven. A szlovákiai magyar pedagógusképzés 1960-ban került Pozsonyból Nyitrára. Az eltelt negyven év alatt Zoboralján, Nyitrán 3300 magyar pedagógus szerzett diplomát, közülük 2180 rendelkezik alap és középiskolai tanári diplomával és 1120 alsó tagozatos tanítói diplomával.
E küzdelmes negyven év alatt sikerült Nyitrán színvonalas magyar pedagógusképzést kialakítani annak ellenére, hogy már kétszer megakarták szüntetni. Először a nyolcvanas években, majd 1995 után.
A kezdetek óta a magyar hallgatókat a Juhász Gyula Ifjúsági Klub fogja össze és programokat szervez számukra. 1990 óta a magyar tanárok működtetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Egyetemi Alapszervezetét. E két szervezet együtt már ötödik éve szervezi a Nyitrai Magyar Akadémiai Esték előadássorozatot. Jelenleg az Egyetem Magyar Szekciójának 480 hallgatója van – 426 nappali és 54 levelező. Magyar nyelvű előadások 14 tanszéken folynak és 53 tanár tart előadásokat magyar nyelven. A tanárok közül 29-nek van tudományos fokozata és 15 doktorandusz hallgató készül az egyetemi oktatói pályára.
Az Egyetem három tanszékét magyar tanár vezeti. A Hungarisztika Tanszék vezetője Teleki Ilona, a Zoológia és Antropológia Tanszéket Stollár István, és az Algebra és Számelmélet Tanszéket László Béla vezeti. A Pedagógiai Kar Akadémiai Szenátusának szintén magyar tanár, Bohony Pál az elnöke.
1999-ben új egyetemi önkormányzati szerveket választottak. Hat év után újból van magyar tanár az egyetemi vezetésben Kmeť Tibor rektorhelyettes személyében. A Természettudományi Kar egyik dékánhelyettese Kecskés Árpád.
Az új egyetemi vezetés negyven év óta először megalkotta a Magyar Szekció jogi kereteit, és 2000 tavaszán a magyar tanárok és diákok először hivatalosan megválaszthatták képviseleti testületeiket. Létrejöttek a Magyar Szekció kari és egyetemi tanácsai. A Pedagógiai Kar Magyar Szekció Tanácsát Pomšár Zoltán, a Filozófiai Karét Jalecz Mária és a Természettudományi Karét Gál Tibor vezeti. A Magyar Szekció Egyetemi Tanácsa kilenc tagú, az elnök László Béla, tagjai: Teleki Ilona, Jalecz Mária, Pomšár Zoltán, Bohony Pál, Gál Tibor tanárok és Dohányos Robert, Miklós László, Zupkó Tamás diákok. A Tanácsoknak csak javaslattevő jogkörük van.

Fő feladatai közé tartozik elérni, hogy

– újból megnyíljanak az 1995-ben megszüntetett tanári szakok a Filozófiai és Pedagógiai Karok Magyar Szekciója számára
– lényegesen megnövelni a magyar hallgatók és oktatók számát
– hatásosan részt venni a célirányos támogatások elosztásában, felhasználásában és ellenőrzésében
– növelni a magyar nyelvű előadások, szemináriumok és gyakorlatok számát
– és nem utolsó sorban megteremteni a feltételeket a Magyar Tanító és Tanárképző Kar létrehozásához.
A szlovákiai magyar alap- és középiskolákon súlyos pedagógushiány van. Ennek megoldása érdekében lényeges bővítést igényel a Nyitrán folyó magyar pedagógusképzés, és folyamatosságának biztosítása érdekében önálló intézményként szükséges a jövőben működtetni.