Szent László tisztelőinek találkozója – Nyitra – 2009. júl. 31.

Szent László tisztelőinek találkozója – Nyitra – 2009. júl. 31.


Esemény részletek


Révhelyi Beatrix  fotói – Győr

Szőts László fotói – Budapest


DR. NAGY LÁSZLÓ
Rendi kormányzónak

2009. július 31-én délután
A NYITRAI SZENT LÁSZLÓ EMLÉKMISÉN
elhangzott köszöntő beszéde.

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Úr!
Főtisztelendő Szerzetes és Plébános Atyák!  
Nemzetes Lovag Urak!
Polgármester Asszonyok és Polgármester Urak!
Magyar és Szlovák Keresztény Testvéreink!

Néhány  évvel ezelőtt-  ezen a helyen – a püspök köszöntő beszédemben vészjósló szavakkal figyelmeztettem minden jó szándékú embert arra, hogy a természet erői  fellázadtak az emberiség  ellen és romlásba dölhetnek az emberi társadalmak is.
A lázadó természeti erők a másodpercek tört része  alatt  sodortak el tengerparti városrészeket,  orkánszerű szélviharokkal  döntötték romba a tátrai  erdők hatalmas  és megingathatatlannak hitt fáit, elemi erejű földmozgásokkal tépték szét az emberiség történelmének időtlennek hitt építészeti emlékeit,  üzenve a világnak:
„Ember! Állj meg a pusztulásodhoz vezető  úton, lásd be,hogy így nincs tovább! „

Ám a  természet  e hatalmas erőinek  az emberiséget , a népeket és nemzeteket a Teremtőhöz való megtérésre, az egymás iránti  testvéri  szeretetre  és együttműködésre,valamint az  emberi szolidaritásra késztető súlyos figyelmeztetései – még itt a legendás Árpád-házi királyaink és szentjeink  által megalapozott és megálmodott, több, mint 1000 éves európai  civilizáció kellős közepén ,  a Kárpát-medencében is – válasz nélkül maradtak.

Látjuk és  tapasztaljuk, hogy a mulandó és erkölcsi értékrend nélküli érdekcsoportok oktalan háborúkba és viszályokba kergetik bele újra és újra  a világot.

Történelmi múlt és kormányzati felelősség nélküli államok meggondolatlan vezetői állítanak szembe embert, az emberrel, kultúrát a kultúrával, nyelvet a nyelvvel, államrendet  a vallással és a közösségi társadalmat az  erkölcsös családdal.

A  keresztényi értékrendre épülő  békés Európa álma helyett – a nemzetközi egyezményekbe  ütköző- fizikai és kulturális népirtás  és  lelki  kínzás  réme fenyegeti – a II. világháború után 64 évvel (!)  –  ismét  a világot.
Mintha professzor Rafael Lemkin lengyel jogtudós által 1943-ban nagy gonddal kidolgozott és 1948-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete  által – a nemzetközi egyezmények törvényi rangjára emelt – emberiség elleni büntettek fölött  eljárt volna az idő!!!

A világ, s főleg annak  hozzánk közeli része  –  úgy tűnik –  nem akar tanulni a saját kárán!
Még mindig akadnak az isteni törvényeket semmibevevő, ordas nézeteiket büntetlenül hirdető olyan gyülölködő erők, akik  a szabadnak és demokratikusnak mondott Európában – ha rajtuk múlna –  újra a   Krisztus –i keresztfára és a népek országútjára  juttatnának  több, mint 15 millió magyart !
Mintha nem tudnák, hogy az a magyar nép, amely az 1956-os, világtörténelmet formáló  hősi tettével, sok nép számára elérhetetlen  erkölcsi magasságokba emelkedett , a feltámadt Krisztus segedelmével, egyszer és mindenkorra  leszállt már a keresztről
és megálljt képes parancsolni minden magyar ellenes romboló erőnek is. És ebben ne legyen kétsége senkinek! Sem itt a Kárpát-medencében, sem azon túl.

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Atya!
Keresztény Testvéreink!
 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend küldöttsége a krisztusi szeretet legyőzhetetlen hatalmát hirdetve és képviselve jött el ma ide Szent László királyunk földi búcsújának a színhelyére Nyitra városába, hogy a Római Katolikus Anyaszentegyház által oltárra emelt  Árpád-házi Szent László apostoli lovagkirályunk- az Athleta Patriae, a Haza Bajnoka  – színe előtt kitüntetésben és  erkölcsi elismerésben részesítse azokat a lovagkirályt  tisztelő és követő magyar személyiségeket és közösségeket, akik munkájukkal,életvitelükkel, emberi magatartá-sukkal és keresztényi meggyőződésükkel méltóvá váltak a szentkirály különleges szeretetére és oltalmára.

„A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormánya e küldetésétől vezérelve és azt teljesítve – töretlenül bízva az ősi erényben -az országmentő és országépítő nemes uralkodónk Árpád-házi Szent László lovagkirály  földi búcsujának a 914. esztendejében – hálával emlékezvén a magyar nyelvvédelem és nyelvújítás kiemelkedő személyisége  Kazinczy Ferenc író és költő születésének a 250. évfordulójára is „  – legmagasabb kitüntetését – a 

LOVAGI VASKERESZTET
adományozza

JÓKAI MÁRIA Magyar Örökség és UNESCO Díjas felsőahai tanítónőnek és
PROF. GUTAY LÁSZLÓ J. világhírű magyar-amerikai atomfizikusnak, a svájci részecskegyorsító nemzetközi program tudós résztvevőjének, a vallás és tudomány ,az emberiség és haza együttes szolgálatában végzett, rendíthetetlen magyar önazonosságon és keresztényi  erkölcsön nyugvó tudományos munkássága,emberi méltósága, rangos életműve,valamint az egy-és oszthatatlan magyar nemzet törvényes céljait szolgáló társadalmi tevékenysége elismeréséül.

Mélyen Tisztelt  Mária Asszony!
Mélyen Tisztelt Professzor Úr!

Önök- mind a ketten egy-egy kis magyar faluból, mégpedig egy  Zobor-vidéki és egy tolnai  – vallásos  magyar paraszti házból- emelkedtek  a tudás és a tudomány legmagasabb „ Templomába „.
Pazar tudományos és emberi teljesítményüket- a Kárpát-medencében élő   ukrán,  román és más népcsoportok lélekszámához viszonyítottan-    nem egy kisebbségi, hanem egy több, mint  15 milliós lelket  számláló, tehetséges és nagy múltú többségi  magyar népi-nemzeti közösség kiművelt és szorgalmas hazaszerető és lovagias  tagjaiként érték el. Kérem fogadják e kitüntetést olyan nagyrabecsüléssel,ahogy azt mi – széles társadalmi egyetértés mellett –  tisztelgő főhajtással adjuk át most Önöknek.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend  Rendi kormánya  a Rend magas erkölcsi elismerését kifejező

DÍCSÉRŐ OKLEVELET
adományoz

Ft. PATYI FERENC KÁROLY  felsőahai plébános atyának, és
Ft. JÓZSA ATTILA  adjunktus, bősi plébániai kormányzó atyának  példás és nemes lelkű , a magyar és a szlovák keresztény híveket  egybetartó  jópásztori szolgálatuk elismeréséül.
Főtisztelendő Atyák a Jóisten áldását kérjük apostoli munkájukra.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormánya  magas erkölcsi elismerését kifejező

DÍCSÉRŐ OKLEVELET
adományoz

ALSÓBODOK, GHYMES, és NYITRAGESZTE községek  nemes szándékú alkotó közönségének, az északi gyepük őrzésében  egykor kitűnt  székely-magyar nemzetség  hű utódainak, a magyar nyelv és kultúra,a hagyomány és a modernség együttes kezelésében, ápolásában, fejlesztésében,valamint a követő nemzedékeknek magyar önazonosságra, megtartó erőre, európai méltóságra és a hagyományos keresztény családi értékrendre, valamint a más nemzetek iránti tiszteletre  való  nevelésében elért  kimagasló érdemeik  elismeréséül. 

Tisztelt Polgármester Asszony és

Polgármester Urak!

Kérem folytassák az adományozó okiratban leírt hasznos  nemzet  építő közösségi munkájukat az ideiglenesen jelentkező és ártó szándékú  ellenséges megnyilvánulások ellenére is. Mi Önök mellett állunk és maradunk.

Kedves Kitüntetettek!
Magyar és Szlovák Keresztény Testvéreink!

Kérem, engedjék meg, hogy zárszóként – Önökkel egyetértésben – a mi közös hálánkat és köszönetünket  tolmácsoljam  Excellenciás és Főtisztelendő  Püspök úrnak  a nemes főpásztori szolgálatáért.
Köszönjük Önnek  Püspök Atya, hogy egy  Isten-félő   szlovák szegény-paraszti családból  egykor elindult és a magyar hercegprímási székbe emelt (!) Csernok János /1913-1927/ és hűséges követője Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspök, valamint a népéért és egyházáért oly sokat szenvedett Mindszenty József  magyar hercegprímás és  Márton Áron erdélyi püspök atya  főpásztori  példáját követve e Szent László Emlékmise bemutatásával, erőt, öntudatot  és  hitet adott  az összeroppanás szélére taszított szegény   Felvidéki – Felföldi keresztény  magyar lelkeknek.
A Jóisten fizesse meg sokszorosan az Ön nemes lelkű és áldozatos  főpásztori szolgálatát.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Meghívó