Szent László emlékmise

Szent László emlékmise


Esemény részletekNagy László nyilatkozik Szénássi Györgynek, az STV szerkesztőjének


MAGYAR KIRÁLYI
SZENT LÁSZLÓ LOVAGREND

H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E

a 2006.június 28-án 15 órakor a nyitrai
Szent László / Piarista / Templomban lezajlott
kiemelkedő jelentőségű eseményről.

Ünnepélyes Emlékmisén emlékeztek meg Szent László lovagkirály halálának 911.évfordulójáról a zoboraljai magyar és a nyitrai szlovák keresztény hívek és szervezeteik a zsúfolásig megtelt Szent László /Piarista/ Templomban.

Az ünnepi Emlékmisét a magyar – szlovák egyházi kapcsolatok legújabb kori történetében először Őeminenciája Orosch János szlovákiai róm.kat. püspök Atya mutatta be Jáky Teodóz győri bencés szerzetes Atya közreműködésével.

A nyitrai piarista templom gyönyörű szentélyét már 14 órakor zsúfolásig megtöltötték a színpompás helyi népviseletbe öltözött magyar és szlovák keresztény hívek, akik hangos énekszóval dicsérték Szent László királyt.

Pontosan 15 órakor az egyházi méltóságok ünnepélyes bevonulása után a Magyar Királyi Szent László Lovagrend és a Szent György Lovagrend rendi küldöttségének a kíséretében érkezett meg a szentélybe Szent László király Magyarországról hozott díszes csontereklyéje, melyet az ozorai plébános Atya nagy méltósággal emelt az áhítatos tömeg előtt a magasba.

A zoboraljai magyarság fáradhatatlan vezetőjének és szervezőjének Maga Ferencnek a meghívására az ünnepi szentmisén részvett a Magyarok Világszövetségének népes küldöttsége is Okos Márton elnöki főmunka-társ vezetésével.

Az ünnepi eseményen mindvégig jelen volt a szlovák közszolgálati televízió is . E televíziós állomás az Emlékmisét követően interjút készí-tett dr. Nagy Lászlóval a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormányzójával, aki annak idején elismerésre méltó szerepet játszott a Dabas- Sári Szlovák Katolikus Általános Iskola elleni brutális fizikai és jogi támadások megfékezésében is.
dr.Nagy László az interjú során rámutatott arra, hogy mind Magyarorszá-gon, mind pedig Szlovákiában a társadalomtól tudatosan elkülönülő virtu-ális politikai közhatalom kiépítése zajlik, melynek semmi köze a társada-lom érdekeit kifejező, szolgáló és támogató reálfolyamatokhoz. Ezért a reál folyamatok intelligens kezelésének ügye az érintett országok értelmi-ségi elitjeinek vált a napi feladatává és kötelességévé, úgy a bel-mind pedig a külpolitikában ,sőt a gazdasági kapcsolatok területén is. Ez az ellentétes célú és irányú kettős hatalom egyik társadalomban sem maradhat fenn sokáig. Sőt előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend nem titkolt demonstratív nyitrai felvonulásával és a keresztényi szeretet felülmúlhatatlan hatalmával kívánt rangjához illő és méltó választ adni a szlovák virtuális közhatalom olyan otromba kihívásaira is, amelyeknek nap mint nap a tanúi vagyunk. Haladéktalanul meg fogjuk teremteni a magyar- lengyel-szlovák és horvát értelmiségi elit együttműködésének a feltételeit és annak hatékony módozatait is. Társadalmainknak hatásos önvédelmi harcra kell berendezkedniük.

Az Emlékmisén -Szent László oltáránál – a Lovagi küldöttségek nevében dr. Nagy László Rendi kormányzó mondott – nagy tetszést kiváltó – Püspök köszöntő beszédet.

Ennek szövegét az alábbiakban szószerint közöljük:

Eminenciás Püspök Úr !
Főtisztelendő Teodóz Atya!
Kedves magyar és szlovák keresztény Testvéreink !

1./
A Magyar Királyi Szent László Lovagrend és a Szent György Lovagrend küldöttségei nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Püspök Urat, Teodóz Atyát és a Szent László Emlékmise minden kedves résztvevőjét.
2./
Hálásan
fogadtuk Eminenciád szeretetteljes szavait és főleg azt, hogy az Apostoli Szentszék törekvéseivel összhangban Eminenciád személyes főpásztori jelenlétével is részt vállal a bennünket körül ölelő világ és az egyre terhesebbé váló magyar – szlovák államközi kapcsolatok mindnyájunkat sújtó erkölcsi , jogi és társadalmi problémáinak és káros következményeinek az elhárításában is. Kérjük Eminenciádat fogadja őszinte nagyrabecsülésünket.
3./
Kis
lépés egy embernek ! Hatalmas lépés az emberiségnek – így kiáltott fel az egykori űrhajós, amikor elsőként lépett a Holdra. Ez a különös érzés töltötte el a mi lovagi szívünket is, amikor 2005. július 29-én Szent László lovagkirályunk halálának 910. évfordulóján lovagi jelenlétünkkel a magunk kis emberi lépéseit Csíksomlyó után Nyitra felé is megtettük.
Megtettük, hogy Szent László lovagkirály földi búcsújának a színhelyén kellő időben és kellő méltósággal figyelmeztessünk minden jó szándékú embert arra, hogy a hőn óhajtott béke, szeretet, egység és a józan együttműködés feltételeinek a megteremtése és ha kell annak közös védelmezése is, a mi egyetemes Kárpát-medencei keresztényi életünk folytatásának immár ellentmondást nem tűrő előfeltételévé vált, mégpedig egy igen különös előfeltétételévé, mert ilyenné lett az un. modern világ.

3./
Eminenciás
Püspök Úr!

A 2005-ik és a 2006-ik esztendőben mindannyian tanúi lehettünk annak, hogy a természet fellázadt erői és az emberiség által előidézett szörnyű katasztrófák soha nem látott mértékben és módon pusztítják immár a Földet, semmisítik meg népek és nemzetek egyre szűkülő természetes életterét, miközben minden emberi normát és keresztényi erkölcsöt tagadó csoportok soha nem tapasztalt vehemenciával gyalázzák és provokatív cselekedeteikkel ostorozzák a mi legendás türelmünket és eszelősként támadják a mi évezredes közös keresztény hitünket, emberségünket és tisztességünket. Vajon hány magyar , szlovák, erdélyi és délvidéki egyházi személyiség jutott csupán az elmúlt 16 év alatt a lengyel Popieluszkó Atya kegyetlen sorsára – tehetjük fel a kérdést, ám erről – úgytűnik- még ma sem illik beszélni.
4./
A Mindenható szent akarata kötelezi az új világhelyzetben a helyüket kereső magyar és szlovák keresztény értelmiségieket, valamint az egyházi és világi intelligenciát együttesen arra, hogy a vallási és evilági kötelezettségeinket csak a tradicionális keresztényi értékrend sérelme nélkül teljesítsük, még akkor is, ha a világ ezt másként akarja.

Világos beszédre és útmutatásra van tehát szükség!

Az alább idézendő ,mély értelmű és ide illő útmutatás – nem egy koszorús és ünnepelt költőtől , hanem a mi Lovagrendünk egyik prominens tagjától származik és az az elmúlt években bejárta már a fél világot. Idézem:

" Mit jelent magyarnak, szlováknak vagy más nemzetségbélinek lenni? Hinni és bízni a jövendőben és mindezt őszintén, keresztény emberként cselekedni.
Bölcselet és tudás, kegyelet a múlt és az ősök iránt. A megtartás szelleme, egymás kölcsönös tisztelete, nemesít embert és nemzeteket. "

5./
Eminenciás Püspök Úr!
E fenséges szellemi útmutatás jegyében és a Szent György Lovagrend küldöttségének rangos lovagi szervezésében hoztuk magunkkal eszményképünknek, Árpád-házi Szent László Apostoli lovagkirályunknak a csontereklyéjét és annak kíséretében azt a tradicionális lovagi szellemet, amely a magyar édesanyák szorgos kezei által készített hagyományos kis búzakoszorúkban öltött testet.

Szeretnénk, ha minden magyar és szlovák keresztény testvérünk lelkében is gyökeret eresztene e búzakoszorúk fenséges üzenete .

Tisztelettel kérjük Eminenciádat és Főtisztelendő Teodóz Atyát , hogy e friss és üde magyar búzaszálakból font búzakoszorúinkat fogadják olyan szeretetteljes lélekkel, békés szívvel és megértéssel, mint ahogy azt mi " minden magyarok szeretetétől átitatva " adjuk át Önöknek.

A Mindenható Isten jóságos áldását és Árpád- házi Szent László Apostoli lovagkirályunk soha meg nem szűnő égi támogatását kérjük Eminenciádra, Főtisztelendő Teodóz Atyára és minden áldozatra kész magyar és szlovák keresztény testvérünk munkájára és családjára.

A Szent László Lovagok ősi csata kiáltása adjon erőt és egészséget mindnyájunknak:

Szent László segíts!