Szent László emlékének élesztése

A "szeretet lovagja" tiszteletére tartott magyar nyelvű szentmisét június 25-én Nyitrán a piaristák Szent László templomában Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes. A szentmisén több száz hívő volt jelen a Zoboraljáról. Vicsápapáti, Csitár, Felsőaha és Zsére népviseletben jelent meg a jeles ünnepségen, de Pogrányból, Menyhéről, Bodokról, Nyitracsehiből és természetesen Nyitráról is érkeztek hívők, hogy együtt ünnepeljenek.

A szentmisét gazdagon átszőtték a népénekek. Jáki Sándor Teodóz atya beszédében Szent László tiszteletére és a saját hivatásunk teljesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet. "Bajor Gizellát Nyitrán fogadta Szent István. Azt szerette volna elérni, hogy leendő felesége első emléke az országról, ahol élni fog, valami gyönyörű szép legyen. Az itteni várban kérte meg kezét. Szent László is szívesen tartózkodott itt. Az ő életpéldája arra figyelmeztet, hogy ne felejtkezzünk el saját hivatásunkról. Megkaptuk Jézus Krisztustól az örök élet ígéretét. Szent László biztat bennünket, hogy ne csüggedjünk el, hanem haladjunk előre életutunkon. Én először 1974-ben láttam meg a hegyet, később pedig sokszor felmentem oda, hogy rácsodálkozzak Isten szépségére és jóságának ragyogására. Isten ajándéka, hogy katolikus családban nevelkedünk, és az Egyházhoz tartozunk. Ne feledkezzünk meg az imáról. Itt most több százan énekeltünk együtt. Tudjuk azt, hogy aki énekel, kétszer imádkozik. Az énekünk úgy száll fel Istenhez, mint a tömjénfüst az égbe. Fontos, hogy a lelki öröm soha ne hiányozzon életünkből."

Az ünnepélyes ceremóniát követően Pécsi Dániel a Szent László Lovagrend képviseletében tartott előadást. Pécsi Dániel a Zoboralja régi barátja, két éve Zsére díszpolgára. A Lovagrend két nappal később, Szent László napján a budapesti Szent István-bazilikában lovagokat avatott. A fő ceremóniamester Árva Vince pálos rendfőnök volt.

Mint azt Pécsi Dániel beszédében is elmondta: a rend célja, hogy a Szent Lászlóhoz fűződő hagyományokat újraélessze. "Azokkal a helyekkel, ahol Szent László életében megfordult, mindenféle politikai pártérdekek mellőzésével fel szeretnénk venni a kapcsolatot. Szent László Nyitrán adta át lelkét a Teremtőnek, ezért ez a szép ünnepség is az ő tiszteletére szentelt templomban zajlott le. Az oltárkép épp azt a szép jelenetet ábrázolja, amint vizet fakaszt a sziklából. Remélhetőleg a Zobor hegyi forrás újra a köztudatba kerül, és talán a mi hatásunkra is zarándokhellyé válik a magyarországi és más katolikus csoportok számára. Az a célunk tehát, hogy a helyek, ahol Szent László megfordult, zarándokhellyé váljanak. Szeretnénk kiépíteni a kapcsolatot Lengyelországgal, Somogyvárral, Esztergommal, Nagyváraddal, Tordával. László király célja az volt, hogy a Kárpát-medencei népek békében éljenek. A mi célunk is az, hogy a Zoboralján élő szlovákok és magyarok egyaránt megtalálják Szent Lászlóban azt a királyt, aki a szeretet lovagkirálya volt."

Az előadást követően az ünneplő sereg énekelve vonult a Zobor hegyi Zoerard és Benedek-kolostortemplomhoz, ahol a kálaziak köszöntötték Teodóz atyát 75 éves születésnapja alkalmából, majd megkóstolták a Szent László-forrás vizét, a fiatalabbak pedig a két remete barlangjához is felmerészkedtek.

Maga Ferenc, a főszervező szerint az itt élők közül sokan nem ismerik a Zobor hegy szépségét és a környék történelmi gazdagságát. Ez volt az egyik oka, amiért megszervezték a napot. Azt is elárulta, hogy jövőre még nagyobb szabásúra tervezik az eseményt.

Czigler Mónika
Remény – 29.szám

Szent László emlékmise
1095 – 2005

Nyitra, 2005. július 29

"Egy északi hadjáratból hazafelé jövet súlyosan megbetegedett. Halálát érezvén, Nyitrán magához hívatta az ország nagyjait, és lelkükre kötötte, hogy az egyházat tiszteljék, a szegényeknek, árváknak gondját viseljék, és halálukig hűek maradjanak hazájukhoz és hitükhöz.
Szentségekkel megerősítve az Úr 1095. év július 29-i napján adta nemes lelkét a Teremtőnek."
(Szent László király: Szőke Gyula kanonok, 1993 Győr)

Szent László halálának 910. évfordulóján Balkó Gábor, a Kolon Polgári Társulás és Maga Ferenc, a Zoboralji Hagyományőrzők Egyesülete vezetőinek kezdeményezésére emlékező ünnepi misére került sor Nyitrán a Szent László (piarista) templomban. A megemlékezés védnökei a következő szervezetek voltak:

  • Zoboralji Falvak Regionális Társulása
  • Közép-európai Tanulmányok Kara – Nyitra
  • Magyar Királyi Szent László Lovagrend – Budapest
  • Magyarok Világszövetsége
  • Európa Club – Bécs
  • Kolon község önkormányzata
  • Zoboralji Hagyományőrzők Egyesülete
  • Fecske – Nagycsaládosok Társulata
  • Kolon Polgári Társulás.

A megemlékezésen mintegy félezer emlékező hívő volt jelen.

A szentmisét Jáky Teodóz bencés atya celebrálta. Beszédében, melyet a tőle megszokott hitbéli lelkesedéssel tartott, kiemelte, hogy Szent László értékrendje ma ugyanolyan aktuális, mint annakidején.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend tagjai teljes ünnepi díszben vonultak fel. Dr. Nagy László rendi kormányzó beszéde és a végén tett fogadalom mélyen meghatotta a hallgatóságot. Templomban szokatlan, spontán taps tört ki. A mise végén az idősebbek szemében csillogó könnyek is a meghatottságról tanúskodtak.

A Magyarok Világszövetségét Nádasdi István elnökségi tag és Okos Márton küldött képviselte. Utóbbi átadta Patrubány Miklós elnök üdvözletét, majd elmondta, hogy Szent László, a lovagkirály emléke összeköt bennünket a Székelyföldtől, a Tordai-hasadékon, Nagyváradon, a Magyar Alföldön át egészen ide Nyitráig és innen el egészen az Achen-i Szent László kápolnáig. Egyben Szent László azt üzeni több mint kilenc század távlatából, hogy a Kárpát-medencében és Európában is csak a keresztény gyökereken alapuló értékrend szerint van boldog élet és szeretet.
A rendezvényen közreműködött a koloni Zobor Hangja Vegyeskar, mely az alkalomhoz illő dalokat adott elő. Az énekbe a hívek egy emberként kapcsolódtak be Teodóz atya vezetésével. A templomi megemlékezés a Magyar- és Székely Himnusszal ért véget.

A Kolon Polgári Társulás fogadásán a meghívott résztvevők érdekes eszmecserét folytattak Szent László emléke ápolásának kiterjesztéséről. A Liegeben élő Nádasdi István MVSZ elnökségi tag felvetette egy hasonló megemlékezés lehetőségét a Szent Német-Romai Birodalom egykori fővárosában, az Achen-ben lévő Szent László kápolnában. A szervezéshez felajánlotta segítségét is.

Balkó Gábor főszervező tolmácsolta az épp restaurálás alatt lévő Szent László templom piarista atyáinak támogatást kérő üzenetét, melynek méltó keresztényi üzenete lehetne Közép-Európában.

Budapest, 2005. július 30.
MVSz Sajtószolgálat
www.nemzetihirhalo.hu 

.

Jáky Teodóz atya mellett Józsa Attila bősi plébános segédkezett.

A Zobor Hangja Vegyeskart Józsa Mónika, a Nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karának tanára vezényelte.

A Zoboralji Községek Regionális Társulása és Kolon község önkormányzata adott fogadást.
Sajnos a szlovákiai magyar médiák nem szenteltek kellő figyelmet a 910-es évfordulónak, még a hirdetéseinkből is kimaradt ez a szám.

Szent László, a lovagkirály, a magyar történelem és a középkori kereszténység egyik legnagyobb alakja, ezért a médiák részéről megérdemelt volna olyan figyelmet, mint a Generációk találkozása!

Balkó Gábor


Nagy László nyilatkozik Szénássi Györgynek, az STV szerkesztőjének


MAGYAR KIRÁLYI
SZENT LÁSZLÓ LOVAGREND

H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E

a 2006.június 28-án 15 órakor a nyitrai
Szent László / Piarista / Templomban lezajlott
kiemelkedő jelentőségű eseményről.

Ünnepélyes Emlékmisén emlékeztek meg Szent László lovagkirály halálának 911.évfordulójáról a zoboraljai magyar és a nyitrai szlovák keresztény hívek és szervezeteik a zsúfolásig megtelt Szent László /Piarista/ Templomban.

Az ünnepi Emlékmisét a magyar – szlovák egyházi kapcsolatok legújabb kori történetében először Őeminenciája Orosch János szlovákiai róm.kat. püspök Atya mutatta be Jáky Teodóz győri bencés szerzetes Atya közreműködésével.

A nyitrai piarista templom gyönyörű szentélyét már 14 órakor zsúfolásig megtöltötték a színpompás helyi népviseletbe öltözött magyar és szlovák keresztény hívek, akik hangos énekszóval dicsérték Szent László királyt.

Pontosan 15 órakor az egyházi méltóságok ünnepélyes bevonulása után a Magyar Királyi Szent László Lovagrend és a Szent György Lovagrend rendi küldöttségének a kíséretében érkezett meg a szentélybe Szent László király Magyarországról hozott díszes csontereklyéje, melyet az ozorai plébános Atya nagy méltósággal emelt az áhítatos tömeg előtt a magasba.

A zoboraljai magyarság fáradhatatlan vezetőjének és szervezőjének Maga Ferencnek a meghívására az ünnepi szentmisén részvett a Magyarok Világszövetségének népes küldöttsége is Okos Márton elnöki főmunka-társ vezetésével.

Az ünnepi eseményen mindvégig jelen volt a szlovák közszolgálati televízió is . E televíziós állomás az Emlékmisét követően interjút készí-tett dr. Nagy Lászlóval a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormányzójával, aki annak idején elismerésre méltó szerepet játszott a Dabas- Sári Szlovák Katolikus Általános Iskola elleni brutális fizikai és jogi támadások megfékezésében is.
dr.Nagy László az interjú során rámutatott arra, hogy mind Magyarorszá-gon, mind pedig Szlovákiában a társadalomtól tudatosan elkülönülő virtu-ális politikai közhatalom kiépítése zajlik, melynek semmi köze a társada-lom érdekeit kifejező, szolgáló és támogató reálfolyamatokhoz. Ezért a reál folyamatok intelligens kezelésének ügye az érintett országok értelmi-ségi elitjeinek vált a napi feladatává és kötelességévé, úgy a bel-mind pedig a külpolitikában ,sőt a gazdasági kapcsolatok területén is. Ez az ellentétes célú és irányú kettős hatalom egyik társadalomban sem maradhat fenn sokáig. Sőt előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend nem titkolt demonstratív nyitrai felvonulásával és a keresztényi szeretet felülmúlhatatlan hatalmával kívánt rangjához illő és méltó választ adni a szlovák virtuális közhatalom olyan otromba kihívásaira is, amelyeknek nap mint nap a tanúi vagyunk. Haladéktalanul meg fogjuk teremteni a magyar- lengyel-szlovák és horvát értelmiségi elit együttműködésének a feltételeit és annak hatékony módozatait is. Társadalmainknak hatásos önvédelmi harcra kell berendezkedniük.

Az Emlékmisén -Szent László oltáránál – a Lovagi küldöttségek nevében dr. Nagy László Rendi kormányzó mondott – nagy tetszést kiváltó – Püspök köszöntő beszédet.

Ennek szövegét az alábbiakban szószerint közöljük:

Eminenciás Püspök Úr !
Főtisztelendő Teodóz Atya!
Kedves magyar és szlovák keresztény Testvéreink !

1./
A Magyar Királyi Szent László Lovagrend és a Szent György Lovagrend küldöttségei nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Püspök Urat, Teodóz Atyát és a Szent László Emlékmise minden kedves résztvevőjét.
2./
Hálásan
fogadtuk Eminenciád szeretetteljes szavait és főleg azt, hogy az Apostoli Szentszék törekvéseivel összhangban Eminenciád személyes főpásztori jelenlétével is részt vállal a bennünket körül ölelő világ és az egyre terhesebbé váló magyar – szlovák államközi kapcsolatok mindnyájunkat sújtó erkölcsi , jogi és társadalmi problémáinak és káros következményeinek az elhárításában is. Kérjük Eminenciádat fogadja őszinte nagyrabecsülésünket.
3./
Kis
lépés egy embernek ! Hatalmas lépés az emberiségnek – így kiáltott fel az egykori űrhajós, amikor elsőként lépett a Holdra. Ez a különös érzés töltötte el a mi lovagi szívünket is, amikor 2005. július 29-én Szent László lovagkirályunk halálának 910. évfordulóján lovagi jelenlétünkkel a magunk kis emberi lépéseit Csíksomlyó után Nyitra felé is megtettük.
Megtettük, hogy Szent László lovagkirály földi búcsújának a színhelyén kellő időben és kellő méltósággal figyelmeztessünk minden jó szándékú embert arra, hogy a hőn óhajtott béke, szeretet, egység és a józan együttműködés feltételeinek a megteremtése és ha kell annak közös védelmezése is, a mi egyetemes Kárpát-medencei keresztényi életünk folytatásának immár ellentmondást nem tűrő előfeltételévé vált, mégpedig egy igen különös előfeltétételévé, mert ilyenné lett az un. modern világ.

3./
Eminenciás
Püspök Úr!

A 2005-ik és a 2006-ik esztendőben mindannyian tanúi lehettünk annak, hogy a természet fellázadt erői és az emberiség által előidézett szörnyű katasztrófák soha nem látott mértékben és módon pusztítják immár a Földet, semmisítik meg népek és nemzetek egyre szűkülő természetes életterét, miközben minden emberi normát és keresztényi erkölcsöt tagadó csoportok soha nem tapasztalt vehemenciával gyalázzák és provokatív cselekedeteikkel ostorozzák a mi legendás türelmünket és eszelősként támadják a mi évezredes közös keresztény hitünket, emberségünket és tisztességünket. Vajon hány magyar , szlovák, erdélyi és délvidéki egyházi személyiség jutott csupán az elmúlt 16 év alatt a lengyel Popieluszkó Atya kegyetlen sorsára – tehetjük fel a kérdést, ám erről – úgytűnik- még ma sem illik beszélni.
4./
A Mindenható szent akarata kötelezi az új világhelyzetben a helyüket kereső magyar és szlovák keresztény értelmiségieket, valamint az egyházi és világi intelligenciát együttesen arra, hogy a vallási és evilági kötelezettségeinket csak a tradicionális keresztényi értékrend sérelme nélkül teljesítsük, még akkor is, ha a világ ezt másként akarja.

Világos beszédre és útmutatásra van tehát szükség!

Az alább idézendő ,mély értelmű és ide illő útmutatás – nem egy koszorús és ünnepelt költőtől , hanem a mi Lovagrendünk egyik prominens tagjától származik és az az elmúlt években bejárta már a fél világot. Idézem:

" Mit jelent magyarnak, szlováknak vagy más nemzetségbélinek lenni? Hinni és bízni a jövendőben és mindezt őszintén, keresztény emberként cselekedni.
Bölcselet és tudás, kegyelet a múlt és az ősök iránt. A megtartás szelleme, egymás kölcsönös tisztelete, nemesít embert és nemzeteket. "

5./
Eminenciás Püspök Úr!
E fenséges szellemi útmutatás jegyében és a Szent György Lovagrend küldöttségének rangos lovagi szervezésében hoztuk magunkkal eszményképünknek, Árpád-házi Szent László Apostoli lovagkirályunknak a csontereklyéjét és annak kíséretében azt a tradicionális lovagi szellemet, amely a magyar édesanyák szorgos kezei által készített hagyományos kis búzakoszorúkban öltött testet.

Szeretnénk, ha minden magyar és szlovák keresztény testvérünk lelkében is gyökeret eresztene e búzakoszorúk fenséges üzenete .

Tisztelettel kérjük Eminenciádat és Főtisztelendő Teodóz Atyát , hogy e friss és üde magyar búzaszálakból font búzakoszorúinkat fogadják olyan szeretetteljes lélekkel, békés szívvel és megértéssel, mint ahogy azt mi " minden magyarok szeretetétől átitatva " adjuk át Önöknek.

A Mindenható Isten jóságos áldását és Árpád- házi Szent László Apostoli lovagkirályunk soha meg nem szűnő égi támogatását kérjük Eminenciádra, Főtisztelendő Teodóz Atyára és minden áldozatra kész magyar és szlovák keresztény testvérünk munkájára és családjára.

A Szent László Lovagok ősi csata kiáltása adjon erőt és egészséget mindnyájunknak:

Szent László segíts!

Szent László tisztelőinek IV.találkozója

"Egy északi hadjáratból hazafelé jövet súlyosan megbetegedett. Halálát érezvén, Nyitrán magához hívatta az ország nagyjait, és lelkükre kötötte, hogy az egyházat tiszteljék, a szegényeknek, árváknak gondját viseljék, és halálukig hűek maradjanak hazájukhoz és hitükhöz. Szentségekkel megerősítve az Úr 1095. évének július 29-i napján adta nemes lelkét a Teremtőjének", írja a nagy királynak szentelt könyvében Szőke Gyula kanonok.

MEGHÍVÓ

BESZÁMOLÓ

EMLÉKMISE

Bencés kolostor romjai
Szent László forrás – 22:25-től


A nyitrai Szent László (piarista) templom


A templom előtti Ciril és Metód tér


Szent György Lovagrend


Galgóczi Rudolf esperes Zselízről a Szent László ereklyével


Szent István, Szent László és Szent Erzsébet ereklyéi


Jáki Teodóz atya


Tóth leányok – Kolonyi Gyöngykoszoró


Szent László Lovagrend


Szent György Lovagrend

Képek: BG

A Feltámadási Menet negyedik alakalommal járja be a Kárpát-medence magyarlakta területeit, Húsvétkor indult Tihanyból és Pünkösdkor Csíksomlyóban végez. Idén az útvonal elsőízben Zoboralján keresztül vezet, Kolon stációval. De ha már itt lesz a Feltámadási Menet jelvénye – az Árpádkori motívumú szárnyas kereszt – úgy gondoltuk, hogy több zoboralji községben is megjelenhetne, megszólítottunk több települést és így alakult a Szímőről érkező jelvény útja:

2008. ápr. 8., kedd, 15.30 – Nyitragerencsér
2008. ápr. 8., kedd, 16.00 – Alsócsitár
2008. ápr. 8., kedd, 16.30 – Kolon – 17.00 szentmise
2008. ápr. 8., kedd, 18.00 – Nyitrageszte
2008. ápr. 8., kedd, 18.45 – Pográny

2008. ápr. 9., szerda, 11.00 – Kálaz

Tehát idén ezek a községek erősítették fel színes szalagjukat a feltámadási jelvényre.
A kálazi képek nem sikerültek, így a templom belsőről készült képek kerültek a képgalériába.
Köszönet mindazoknak, akik segítettek a "Feltámadási menet" megvalósításában, legfőképp:
Vrábel Anna polgármester – Nyitragerencsér
Matyus Etelka – Alsócsitár
Kondé Pál esperes és Balkó Róbert polgármester – Kolon
Gál Erzsébet polgármester – Nyitrageszte
Licskó Bálint esperes és Čulák Éva – Pográny
Paulovics Márta – Kálaz

BG

Délután két órától gyülekeztek Zoboralja magyar hívei a nyitrai Szent László templomban, ahol már várta őket Teodóz atya, kezdetét vette a Szent László lovagkirályt imával és népi énekekkel dicsőítő áhitat.
Valamivel 15 óra után volt az ünnepélyes bevonulás, elől a Magyar Királyi Szent László lovagrend, majd György Ferenc volt nagycétényi plébános paptársaival és a ministránsok a szentek erklyéivel, őket követte a Szent György lovagrend, Kolon és Nagycétény polgármesterei.
Ezután következett a Szent László lovagrend lovaggáütési ceremóniája, majd az ünnepi szentmise Szent László emlékére s egyben a zoboralji magyarokért. A mise végeztével a Szent László lovagrend elismerő okleveleket adott át György Ferenc plébánosnak, Maga Ferencnek, Kolon és Nagycétény magyar közösségeinek.
A szentmise menete, az éneklés, imák, válaszok Teodóz atya vezénylésével történtek, aki. a Kolonyi Gyöngykoszoró folklórcsoport.fiataljait hívta segítségül.
A szentmise után elmentünk a darázsi Szent Mihály templomhoz, ahol Teodóz atya tartott történelmi előadást.

BG

 

Videók a youtube-on

Feltámadási menet Zoboralján – 2009

Öt éve indult útjára Tihanyból és Zamárdiból a Feltámadási jelvény. A zamárdiak a szégyenteljes dec.5-i népszavazás kapcsán indították a Feltámadási menetet. Én nem ezért tartom hasznosnak és fontosnak, én nem dec.5-re emlékezek, mivel szerintem a „kettősállampolgársági népszavazás“ nem értünk volt, határontúli magyarokért, – látszatra igen, de a valóságban arról szólt, ki lesz erősebb a magyarországi politikai csatatéren!
Az Árpádkori szárnyaskereszt arra emlékeztet, hogy egy nemzet vagyunk, tehát az együvétartozás szimbóluma, fontos, hogy minél több magyar közösség érezze ezt, hogy ne a megosztottság ritkítsa sorainkat, hanem az együvétartozással erősödjünk és gyarapodjunk, amire legnagyobb szükségük a szórványban élőknek van.
A nyitrai piarista templomot választottam helyszínül, hogy mindannyiunkat megérintsen a letűnt századok történelme, mivel a templom a lovagkirály nevét viseli, aki 1095-ben itt Nyitrán halt meg.
Szent György napján a szímőiek másodízben hozták el a Feltámadási keresztet vidékünkre, melyre tavaly Nyitragerencsér, Alsócsitár, Kolon, Nyitrageszte, Pográny és Kálaz egyházközösségei erősítették fel szalagjukat, – a tavalyi rövid beszámolómból kimaradt egy megható jelenet, a kálazi templom elhagyásakor a jelenlévő hívek sorbanállva csókolták a keresztet, csak így engedték útjára. Idén nem a Feltámadási keresztet vittük az egyes templomokba, hanem a nyitrai Szent László templomban (piarista) minden magyarlakta település egyházközösségének lehetősége volt felerősíteni szalagját a feltámadási jelvényre. Sőt a távoli kazahsztáni magyarok is résztvettek a zoboralji Feltámadási menetben, megtisztelve ezzel a nyitrai születésű Nagy Andrást, aki I. világháborús hadifogolyként ott élte le életét – erről barátja Lesskó László beszélt..
A bevonulás alatt a Magyar szentek himnuszát énekeltük – Isten hazánkért térdelünk elédbe -, majd Sárai Attila szímői plébános ismertette a Feltámadási menet eredetét és küldetését, aztán közös imát mondtunk. Zoboraljiként én szóltam az egybegyűltekhez, közben az egyházközösségek képviselői felerősítették szalagjaikat a történelmi keresztre. Ezután következett Lesskó László beszéde a kazahsztáni magyarokról és a nyitrai születésű Nagy Andrásról, végezetül Sárai Attila plébános átadta a Feltámadási menet emlékkönyvét, ezzel a szímőiek elköszöntek Zoboraljától és elkezdődött az istentisztelet, melyet Károly atya – Pati Ferenc verebélyi plébános celebrált, akinek prédikációja a nemzetről és anyanyelvről szólt. A szentáldozás alatt Szent László Himnuszát, a szentmise befejezte után pedig a Kormorán együttes segítségével/CD/ Zoboralja Himnuszát énekeltük, utóbbit eléggé félénken, kevesen ismerik. Annál erőteljesebben zengett Nemzeti Himnuszunk, majd a „Győzelemről énekeljen…“

István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövendőnek záloga:

és a Feltámadási kereszt elhagyta Szent László templomát, hogy másnap szombaton a zselízi templomban fogadják a magyar hívek.
Idén a következő egyházközösségek tették fel szalagjukat: Felsőaha, Kálaz, Kolon, Nagycétény, Nyitra, Nyitrageszte, Nagykér, de több mint 10 község neve került be az emlékkönyvbe, tehát tavalyhoz képest megkétszereződött a települések száma, – ha netán valamely egyházközösség nincs a felsoroltak között, elnézést és jelezzék.
Mint minden rendezvény megszervezésénél, itt is akadtak hiányosságok, amiért elnézésüket kérem, elsősorban azoktól, akik későn értesültek a Feltámadási menetről vagy egyáltalán nem jutott el hozzájuk az értesítő. Egy műszaki hiba pedig a kántor dolgát nehezítette, nem működött a mikrofonja.
Mindazoknak köszönöm a segítségét, akik hozzájárultak a Feltámadási kereszt méltó fogadásához, Károly atyának, a koloni kántornak Brath Lászlónak és a passiósoknak, a koloni ministránsoknak és Süttő Mónikának, Paulovics Mártának és unokájának Hörigh Szilviának Kálazról. Köszönöm a plébánosaink és polgármestereink segítségét a hirdetésben, továbbá Gál Erzsébet, Mészáros Ferenc és Balkó Róbert polgármesterek aktív szerepvállalását.
Köszönöm a Duna TV vallási szerkesztőségének, Barlay Tamás szerkesztőnek és operatőr kollégájának a kétnapos forgatást, mely 2009. jún. 6-án délben kerül adásba. Továbbá köszönöm a nyitrai Rujder Károlynak az ajándék videófelvételeket, Maga Ferencnek pedig a fényképeket.
És köszönöm Alojz Orlicky atyának, aki a templomot rendelkezésünkre bocsátotta.
Külön köszönet mindazoknak, akik ott voltak a Szent László templomban, fogadták a Feltámadási jelvényt, ezáltal vendégei leszünk a csíksomlyói Szűzanyának.

Balkó Gábor
2009. 05. 03.

Képek: Maga Ferenc

Révhelyi Beatrix  fotói – Győr

Szőts László fotói – Budapest


DR. NAGY LÁSZLÓ
Rendi kormányzónak

2009. július 31-én délután
A NYITRAI SZENT LÁSZLÓ EMLÉKMISÉN
elhangzott köszöntő beszéde.

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Úr!
Főtisztelendő Szerzetes és Plébános Atyák!  
Nemzetes Lovag Urak!
Polgármester Asszonyok és Polgármester Urak!
Magyar és Szlovák Keresztény Testvéreink!

Néhány  évvel ezelőtt-  ezen a helyen – a püspök köszöntő beszédemben vészjósló szavakkal figyelmeztettem minden jó szándékú embert arra, hogy a természet erői  fellázadtak az emberiség  ellen és romlásba dölhetnek az emberi társadalmak is.
A lázadó természeti erők a másodpercek tört része  alatt  sodortak el tengerparti városrészeket,  orkánszerű szélviharokkal  döntötték romba a tátrai  erdők hatalmas  és megingathatatlannak hitt fáit, elemi erejű földmozgásokkal tépték szét az emberiség történelmének időtlennek hitt építészeti emlékeit,  üzenve a világnak:
„Ember! Állj meg a pusztulásodhoz vezető  úton, lásd be,hogy így nincs tovább! „

Ám a  természet  e hatalmas erőinek  az emberiséget , a népeket és nemzeteket a Teremtőhöz való megtérésre, az egymás iránti  testvéri  szeretetre  és együttműködésre,valamint az  emberi szolidaritásra késztető súlyos figyelmeztetései – még itt a legendás Árpád-házi királyaink és szentjeink  által megalapozott és megálmodott, több, mint 1000 éves európai  civilizáció kellős közepén ,  a Kárpát-medencében is – válasz nélkül maradtak.

Látjuk és  tapasztaljuk, hogy a mulandó és erkölcsi értékrend nélküli érdekcsoportok oktalan háborúkba és viszályokba kergetik bele újra és újra  a világot.

Történelmi múlt és kormányzati felelősség nélküli államok meggondolatlan vezetői állítanak szembe embert, az emberrel, kultúrát a kultúrával, nyelvet a nyelvvel, államrendet  a vallással és a közösségi társadalmat az  erkölcsös családdal.

A  keresztényi értékrendre épülő  békés Európa álma helyett – a nemzetközi egyezményekbe  ütköző- fizikai és kulturális népirtás  és  lelki  kínzás  réme fenyegeti – a II. világháború után 64 évvel (!)  –  ismét  a világot.
Mintha professzor Rafael Lemkin lengyel jogtudós által 1943-ban nagy gonddal kidolgozott és 1948-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete  által – a nemzetközi egyezmények törvényi rangjára emelt – emberiség elleni büntettek fölött  eljárt volna az idő!!!

A világ, s főleg annak  hozzánk közeli része  –  úgy tűnik –  nem akar tanulni a saját kárán!
Még mindig akadnak az isteni törvényeket semmibevevő, ordas nézeteiket büntetlenül hirdető olyan gyülölködő erők, akik  a szabadnak és demokratikusnak mondott Európában – ha rajtuk múlna –  újra a   Krisztus –i keresztfára és a népek országútjára  juttatnának  több, mint 15 millió magyart !
Mintha nem tudnák, hogy az a magyar nép, amely az 1956-os, világtörténelmet formáló  hősi tettével, sok nép számára elérhetetlen  erkölcsi magasságokba emelkedett , a feltámadt Krisztus segedelmével, egyszer és mindenkorra  leszállt már a keresztről
és megálljt képes parancsolni minden magyar ellenes romboló erőnek is. És ebben ne legyen kétsége senkinek! Sem itt a Kárpát-medencében, sem azon túl.

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Atya!
Keresztény Testvéreink!
 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend küldöttsége a krisztusi szeretet legyőzhetetlen hatalmát hirdetve és képviselve jött el ma ide Szent László királyunk földi búcsújának a színhelyére Nyitra városába, hogy a Római Katolikus Anyaszentegyház által oltárra emelt  Árpád-házi Szent László apostoli lovagkirályunk- az Athleta Patriae, a Haza Bajnoka  – színe előtt kitüntetésben és  erkölcsi elismerésben részesítse azokat a lovagkirályt  tisztelő és követő magyar személyiségeket és közösségeket, akik munkájukkal,életvitelükkel, emberi magatartá-sukkal és keresztényi meggyőződésükkel méltóvá váltak a szentkirály különleges szeretetére és oltalmára.

„A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormánya e küldetésétől vezérelve és azt teljesítve – töretlenül bízva az ősi erényben -az országmentő és országépítő nemes uralkodónk Árpád-házi Szent László lovagkirály  földi búcsujának a 914. esztendejében – hálával emlékezvén a magyar nyelvvédelem és nyelvújítás kiemelkedő személyisége  Kazinczy Ferenc író és költő születésének a 250. évfordulójára is „  – legmagasabb kitüntetését – a 

LOVAGI VASKERESZTET
adományozza

JÓKAI MÁRIA Magyar Örökség és UNESCO Díjas felsőahai tanítónőnek és
PROF. GUTAY LÁSZLÓ J. világhírű magyar-amerikai atomfizikusnak, a svájci részecskegyorsító nemzetközi program tudós résztvevőjének, a vallás és tudomány ,az emberiség és haza együttes szolgálatában végzett, rendíthetetlen magyar önazonosságon és keresztényi  erkölcsön nyugvó tudományos munkássága,emberi méltósága, rangos életműve,valamint az egy-és oszthatatlan magyar nemzet törvényes céljait szolgáló társadalmi tevékenysége elismeréséül.

Mélyen Tisztelt  Mária Asszony!
Mélyen Tisztelt Professzor Úr!

Önök- mind a ketten egy-egy kis magyar faluból, mégpedig egy  Zobor-vidéki és egy tolnai  – vallásos  magyar paraszti házból- emelkedtek  a tudás és a tudomány legmagasabb „ Templomába „.
Pazar tudományos és emberi teljesítményüket- a Kárpát-medencében élő   ukrán,  román és más népcsoportok lélekszámához viszonyítottan-    nem egy kisebbségi, hanem egy több, mint  15 milliós lelket  számláló, tehetséges és nagy múltú többségi  magyar népi-nemzeti közösség kiművelt és szorgalmas hazaszerető és lovagias  tagjaiként érték el. Kérem fogadják e kitüntetést olyan nagyrabecsüléssel,ahogy azt mi – széles társadalmi egyetértés mellett –  tisztelgő főhajtással adjuk át most Önöknek.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend  Rendi kormánya  a Rend magas erkölcsi elismerését kifejező

DÍCSÉRŐ OKLEVELET
adományoz

Ft. PATYI FERENC KÁROLY  felsőahai plébános atyának, és
Ft. JÓZSA ATTILA  adjunktus, bősi plébániai kormányzó atyának  példás és nemes lelkű , a magyar és a szlovák keresztény híveket  egybetartó  jópásztori szolgálatuk elismeréséül.
Főtisztelendő Atyák a Jóisten áldását kérjük apostoli munkájukra.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormánya  magas erkölcsi elismerését kifejező

DÍCSÉRŐ OKLEVELET
adományoz

ALSÓBODOK, GHYMES, és NYITRAGESZTE községek  nemes szándékú alkotó közönségének, az északi gyepük őrzésében  egykor kitűnt  székely-magyar nemzetség  hű utódainak, a magyar nyelv és kultúra,a hagyomány és a modernség együttes kezelésében, ápolásában, fejlesztésében,valamint a követő nemzedékeknek magyar önazonosságra, megtartó erőre, európai méltóságra és a hagyományos keresztény családi értékrendre, valamint a más nemzetek iránti tiszteletre  való  nevelésében elért  kimagasló érdemeik  elismeréséül. 

Tisztelt Polgármester Asszony és

Polgármester Urak!

Kérem folytassák az adományozó okiratban leírt hasznos  nemzet  építő közösségi munkájukat az ideiglenesen jelentkező és ártó szándékú  ellenséges megnyilvánulások ellenére is. Mi Önök mellett állunk és maradunk.

Kedves Kitüntetettek!
Magyar és Szlovák Keresztény Testvéreink!

Kérem, engedjék meg, hogy zárszóként – Önökkel egyetértésben – a mi közös hálánkat és köszönetünket  tolmácsoljam  Excellenciás és Főtisztelendő  Püspök úrnak  a nemes főpásztori szolgálatáért.
Köszönjük Önnek  Püspök Atya, hogy egy  Isten-félő   szlovák szegény-paraszti családból  egykor elindult és a magyar hercegprímási székbe emelt (!) Csernok János /1913-1927/ és hűséges követője Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspök, valamint a népéért és egyházáért oly sokat szenvedett Mindszenty József  magyar hercegprímás és  Márton Áron erdélyi püspök atya  főpásztori  példáját követve e Szent László Emlékmise bemutatásával, erőt, öntudatot  és  hitet adott  az összeroppanás szélére taszított szegény   Felvidéki – Felföldi keresztény  magyar lelkeknek.
A Jóisten fizesse meg sokszorosan az Ön nemes lelkű és áldozatos  főpásztori szolgálatát.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Óévbúcsúztató a magyar nyelv éve jegyében – mindenki a szeretetre voksolt


Nagykér | Rendhagyó óévbúcsúztatót tartott az év utolsó keddjén a Nagykéri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda magyar szülői közössége. Kihirdették a magyar nyelv éve jegyében zajló A tíz legszebb magyar szó elnevezésű verseny eredményét.

Szeretet, édesanya, család, hit, remény, boldogság, béke, haza, gyermek és anya – ezeket a szavakat tartotta a legszebbnek a versenyben résztvevő négyszáz szavazó. Kanyicska Ilona a nagykéri magyar szülői közösség nevében elmondta, településükön kívül nyitrai, csehi, pogrányi, berencsi és nagycétényi lakosok vettek részt a szavazáson, és megszólították a magyarországi testvértelepülések, Pellérd, Csengőd és Balatonkenese polgárait. A végeredményből arra lehet következtetni, hogy a szavazók elsősorban azokat a magyar szavakat tartották szépnek, amelyek komoly szerepet kapnak az értékrendjükben, érzelmileg sokat jelentenek. Mintegy hatszáz szót küldtek be a verseny résztvevői a szervezőknek, ezek között olyanok is szerepeltek, mint a galagonya, a csörög, a cipőfűző, egyesek a régi, ma már alig használt szavakat tartották a legszebbnek, mint amilyen a párta, a tekenő, vagy a díszes női ékszert jelentő kösöntyű. Kottlík László, Nagykér polgármestere elmondta: a magyarok méltán lehetnek büszkék az anyanyelvükre, hiszen G. B. Show is úgy gondolta, ha megismerte volna időben a magyar nyelvet, sokkal árnyaltabb műveket alkotott volna. Grimm Jakab, a német nemzeti tudomány szellemóriása is csodálattal adózott a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítésének. Az eredményhirdetésen részt vett Varga Szilvia a Nyitra Megyei Művelődési Központ kisebbségi osztálya képviseletében és Tóth Borbála, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke. Az est vendége volt az alsóbodoki Fehér Sándor és a nagykéri származású Pindes Ivett, akik bemutatták a Nyitrai sírkövek: Séta a nyitrai városi temetőben címmel nemrég megjelent kiadványukat. A szerzőpárostól megtudtuk, több mint egy évig tartott felkutatni a nyitrai városi temetőben található magyar sírköveket – több ezer magyar vonatkozású névre, személyre találtak rá a múltból -majd egy kétszázötvenre zsugorított listából ötven jeles magyar személyt sikerült bemutatniuk a könyvben.
Fehér Sándor és Pindes Ivett tervei között szerepel egy olyan séta a nyitrai temetőben, amelyre meghívják az olvasóikat, és bemutatják a jeles személyiségek örök nyughelyét. Nem merülhetnek feledésbe sem a legszebb magyar szavak, sem a komoly életművet örökül hagyók nevei és cselekedetei.

A tíz legszebb szó

A Nyitrához közeli, de érsekújvári járásbeli Nagykér magyar óvodásai, alapiskolásai egy-egy kartonlapon hozták be a legszebbnek tartott magyar szavakat. A szeretet, az édesanya, a család, a hit, a remény, a boldogság, a béke, a haza, a gyermek és az anya szót a gyerekek bejegyezték a falu krónikájába. (szaz)

Új Szó, 2009. december 31. csütörtök, 19:39 | Száz Ildikó

Feltámadási menet – 2010

Tavalyhoz képest több szalag, többen voltunk, ami jó jel.
Köszönet Ďurčo Zoltán püspöki helynök úrnak, vendégeinknek, polgármestereinknek és mindenkinek, de legfőképpen Zoboralja magyarságának, akikkel megtelt a Szent László templom..

bgKépek: Maga Ferenc